Igangværende aktiviteter knyttet til kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en række aktiviteter, som skal understøtte implementeringen af kontanthjælpsreformen.

På denne side kan du læse om de implementeringsunderstøttende aktiviteter, som styrelsen har igangsat i forbindelse med kontanthjælpsreformen

Her kan du blandt andet læse om en række aktiviteter, der understøtter implementeringen af reformen:

Satspuljeinitiativet "Flere skal med" 

"Flere skal med" har fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har været på kontanthjælp i fem år eller mere. Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Initiativet udmøntes som en pulje, som alle landets kommuner med borgere i målgruppen får mulighed for at få del i. De deltagende kommuners indsats vil blive understøttet af processtøtte og løbende monitoreret på baggrund af tilgængelige data.

Læs mere om "Flere skal med" (nyt vindue)

Udbredelse af brobygningsforløb til uddannelsesparate unge (2016-2017) 

Udbredelse af brobygningsforløb til uddannelsesparate unge er en pulje, der har til formål at understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres som førstevalg for uddannelsesparate unge i endnu flere kommuner. Projektet er et ”kom i gang projekt”. Sigtet er således, at brobygningsmodellen videreføres efter afslutning af videnspiloten ’Brobygning til Uddannelse’.

Læs mere om brobygningsprojektet (nyt vindue)

JobFirst (2016-2017)

JobFirst er et projekt med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb. Deltagerne skal fra dag 1 i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere.

Læs mere om JobFirst-projektet (nyt vindue)

Progressionsværktøj (minvurdering.dk) (2015-2017)

Progressionsværktøjet er et værktøj (minvurdering.dk) til at understøtte udsatte borgeres vej mod arbejdsmarkedet. Værktøjet er udviklet i forbindelse med ’Empowerment-projektet og testes herudover i JobFirst.

Gå til minvurdering.dk (nyt vindue)

Integrationspålæg (2014-2016)

Integrationspålæg er et forsøg, hvor kommuner kan give aktivitetsparate indvandrere over 30 år et integrationspålæg, hvis de har svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked fx på grund af manglende danskkundskaber. Forsøgsindsatsen har til formål at afprøve, hvad der skaber størst beskæftigelse blandt indvandrere. Forsøget er toårigt og afsluttes ved udgangen af 2016.

Læs mere om projektet

’Dag-til-dag’ (2014-2016)

’Dag-til-dag’ er et forsøg for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forsøget indebærer, at udvalgte kommuner skal etablere samarbejde med relevante virksomheder, og at kommunerne løbende skal have forbindelse med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, for hvem muligheden vil være relevant. Kommunen skal sikre, at virksomhederne får en kontakt i kommunen, der kan finde en relevant ledig med kort varighed. I forsøget er ligeledes et forsøg med lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i ydelsen. Forsøget afsluttes ultimo 2016.

Læs mere om projektet

Empowerment-projektet (2014-2016)

Empowerment-projekt er en særlig indsats, hvor de deltagende borgere sikres en tværfaglig indsats, som de har indflydelse på ift. mål og indhold. Målet er, at deltagerne på langt sigt kommer helt eller delvist i job. Målgruppen er personer i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med mindst 2 års kontanthjælp.

Læs mere om Empowerment-projektet 

Sidst opdateret 15. jun 2017

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du spørgsmål til kontanthjælpsreformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til kontanthjælpsreformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.